LINE ID : @bboycomputer2
สมัครสมาชิก

ร้าน B-Boy มีการบริการสำหรับร้านค้า/ บริษัท / หน่วยงานราชการ ที่ต้องการสั่งสินค้าในราคาที่ถูกกว่า หน้าเว็ป สนใจจะสมัครเป็น Dealer

หลักฐานทะเบียนการค้า

เอกสารที่ต้องใช้ ให้แนปไฟล์ส่งมาที่
Email: bboycomputershop@gmail.com

  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า หรือรูปถ่ายหน้าร้าน / บริษัท / หน่วยงานราชการ
"รอการตรวจสอบจากทางร้าน ถ้าตรวจสอบแล้ว จะแจ้งทางอีเมลล์"